1 – Audit údržby

Cieľom auditu údržby je poznať úroveň procesov údržby a následne podľa potreby nájsť vhodné oblasti a príležitosti pre rozvoj.  Je nástrojom k monitorovaniu výkonnosti procesov údržby, znižovaniu nákladov a potvrdenia vhodnosti následných krokov transformácie.

Ponúkame vykonanie  auditu údržby, kde zhodnotíme súčasný stav procesov údržby v rôznych oblastiach. Výstupom môže byť  návrh opatrení a nástrojov pre nové smerovanie údržby Vašej spoločnosť.

 

2 – Riešenie problémov

Analýza príčin a dôsledkov porúch  

Problémy, ktoré spôsobujú prestoje a poruchy, možno rozdeliť do skupín:

náhodne sa vyskytujúce poruchy – majú jedinú koreňovú príčinu, ktorú je potrebné analyzovať a eliminovať

opakujúce sa problémy – majú viaceré príči­ny, ktoré je ťažšie identifikovať a odstrániť

Metódy a nástroje riešenia problému (poruchy) a ich postupnosť:

Identifikácia a popis problému (hlasenie, dekompozícia poruchy)

Analýza problému : Analýza porúch, 5x ABC analýza (klasifikácia),3 M, Ishikawa

Pareto analýza,, PM analýza, FMEA/FMECA analýza,

Grafická vizualizácia strát (kontroling)

Vypravovanie akčného plánu nápravných opatrení (5W1H)

Štandardizácia a vizualizácia opatrení (SMP,OPL, MPinfo, PU)

Monitoring nápravných opatrení (kontroling)

 

Ponúkame služby špecialistu, ktorý bude koordinovať Váš tím a využije svoje skúseností a potrebné informácie pre riešenie modelovej situácie, problému a jeho následnú štandardizáciu.

K tomu taktiež ponúkame spoluprácu a koordináciu pri riešení chronických a opakujúcich sa problémov.

 

3 – Návrh systému údržby

Ponúkame riešenia v oblastiach:

 • Plánovane a rozvrhovanie údržby
 • Optimalizácia preventívnej údržby
 • Zavádzanie TPM vo výrobnom podniku
 • Workflow údržby
 • Dekompozícia hlásenia poruchy
 • Klasifikácia zariadení
 • Dekompozícia zariadenia
 • Klasifikácia náhradných dielov
 • Manažment náhradných dielov
 • Profesionálna údržba
 • Autonómna údržba
 • Prediktívna údržba
 • Predchádzanie údržbe
 • Určenie stratégie údržby zariadenia
 • Lean údržba
 • Hodnotenie, monitoring a ukazovatele a ciele údržby
 • Celková efektivita zariadení, disponibilita
 • Efektivita procesov údržby
 • Rozvoj, školenie, tréning, motivácia
 • Investície do nových zariadení a výber zariadení
 • Štandardizácia činností v údržbe

 

4 – Vzdelávanie a rozvoj

Investícia do vzdelávania a tréningov zamestnancov sa Vám vráti formou implementácií získaných znalostí a zvýšením efektivity procesov vo Vašej spoločnosti. Ponúkame konzultácie k témam údržby, realizáciu, koordináciu, kontrolu funkcie procesov, redukciu nákladov a zvyšovanie efektívnosti údržby s pozitívnym dopadom na výkonnosť výrobného systému vo Vašej spoločnosti.

Ponúkame návrh plánov vzdelávania pracovníkov s možnosťou ich realizácie. Zabezpečíme vzdelávanie v oblasti klasifikácie zariadení, plánovania typov údržby, rozvrhovania údržby, kontroly nákladov, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva a atď.

client
client
client
client
client
client
client
client